คุนหมิง ถ้ำจิ่วเซียง อุทยานป่าหิน ตำหนักทอง วัดหยวนทง เขาซีซัน PDF พิมพ์
เขียนโดย VRP   

ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 021/0403

 คุนหมิง ถ้ำจิ่วเซียง อุทยานป่าหิน ตำหนักทอง วัดหยวนทง เขาซีซัน

(พักโรงแรม LONG WAY ระดับ 4 ดาว คุนหมิง 3 คืน)

วีอาร์พี ทัวร์ แอนด์ ทราเวล เสนอโปรแกรมนำเที่ยวคุนหมิง เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ชมความงามและความมหัศจรรย์ของ อุทยานป่าหิน โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักแบบมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ – คุนหมิง – เขาซีซาน

08.00 น.               สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U 15 - 21 สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

10.05 น.               ออกเดินทางโดยสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 742

12.40 น.               ถึง สนามบินอูเจียป้า เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล ห้อมล้อมด้วยภูเขาสูงทั้งสามด้าน ส่วนด้านใต้ติดทะเลสาบเตียนฉือ จึงทำให้เมืองคุนหมิงมีอากาศเย็นสบายตลอดปี คุนหมิงได้ชื่อว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ" จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามมากมาย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ภัตตาคารพร้อมบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ เมืองต้าหลี่ เขตปกครองตนเอง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซาน มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่า “หนันเจา” หรืออาณาจักรน่านเจ้า (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าหลี่ (ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจักรต้าหลี่ก็ถูกกุบไลข่าน จักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้ได้พบเห็น (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมงครับ) นำท่านรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางขึ้นสู่ เขาซีซาน หรือ ประตูมังกร ห่างจากตัวเมือง 29 กิโลเมตร ประตูมังกรเป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋าสร้างในช่วง ค.ศ. 1718-1843 นำท่านลอดผ่าน ประตูมังกร หลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และเป็นที่เชื่อกันว่าเป็น “ประตูแห่งความสิริมงคล” ซึ่งถ้าผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูนี้ จะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี ชมอุโมงค์ที่สกัดไว้ตามไหล่เขาพร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีนลัทธิเต๋า ซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้าน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปี และชมทัศนียภาพอันงดงามของ ทะเลสาบเตียนฉือ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเมืองคุนหมิง

เย็น                         บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พัก โรงแรม LONG WAY ระดับ 4ดาว หรือเทียบเท่า)

วันที่สอง : คุนหมิง - ถ้ำจิ่วเซียง - อุทยานป่าหิน

07.00 น.               บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ ถ้ำจิ่วเซียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) ผ่านชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในเขตต่างๆ นำท่านชมความงามของหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ พร้อมนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมความงามของทิวทัศน์รอบๆ ถ้ำ ในถ้ำแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือนั่งเรือชมความสวยงามของช่องแคบชั่งอินเสีย ทั้งสองข้างเป็นหน้าผาที่มีความสูงถึง 150 กว่าเมตร ส่วนที่สองจะเป็นถ้ำธรรมชาติซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของคนเผ่าน้อยในสมัยก่อน ส่วนที่สามจะเป็นถ้ำน้ำ ในถ้ำประกอบด้วยน้ำตกตัวเมียและตัวผู้อยู่ด้วยกัน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อสู่ อุทยานป่าหิน

12.00 น.               บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านชมความงามและความมหัศจรรย์ของ อุทยานป่าหิน ชมปฎิมากรรมตามธรรมชาติ ท่านตื่นตาตื่นใจกับหินหลากชนิดที่มีรูปทรงแปลกตา ซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวางถึง 40,000 ไร่ ที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลกว่า 2 – 3 ร้อยล้านปี และนับได้ว่าเป็น “ป่าหินที่ใหญ่ที่สุดของโลก” ซึ่งสมัยก่อนเป็นเพียงหินปูนที่อยู่ใต้ผืนน้ำ แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติได้ทำให้เปลือกโลกเกิดการดันตัวสูงขึ้น จึงกลายเป็น ป่าหิน ที่ผุดขึ้นเหนือพื้นดิน และการกัดเซาะของสายฝนที่ตกลงมา ทำให้หินมีรูปทรงแตกต่างกันไป สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ

คุนหมิง

เย็น                         บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร เมนูหูฉลาม (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พัก โรงแรม LONG WAY  ระดับ 4ดาว หรือเทียบเท่า)

วันที่สาม : เมืองโบราณกวนตู้ – วัดหยวนทง – ตำหนักทองจินเตี้ยน – ชอปปิ้ง

07.00 น.               บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองโบราณกวนตู้ แวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง ยาบัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง

12.00 น.               บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านแวะชม โรงงานผลิตผ้าไหม อันลือชื่อของจีน วิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) จากนั้นนำท่านชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็น วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงาม และทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง นำท่านนมัสการ พระพุทธชินราชจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย สมัยที่ พณ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการอัญเชิญมาประดิษฐานมาที่วัดแห่งนี้ จากนั้นนำท่านชมความงามของ ตำหนักทองจินเตี้ยน ซึ่งสร้างโดยแม่ทัพอู๋ซันกุ้ย ซึ่งสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่น แลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า ตำหนักทอง นับได้ว่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน จากนั้นนำท่านชิมชาที่ขึ้นชื่อของเมืองจีน ชาปู๋เอ่อ และมีชาหลายประเภทให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก และนำท่านช้อปปิ้งของฝากนานาชนิด ที่ ถนนจินหม่า มีร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมมากมาย

 19.00 น.               บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร เมนูพิเศษสุกี้เห็ด (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านกลับสู่ที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พัก โรงแรม LONG WAY  ระดับ 4ดาว หรือเทียบเท่า)

วันที่สี่ : คุนหมิง – กรุงเทพฯ

เช้า                         บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอูเจียป้า แห่งนคร

คุนหมิง เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

08.10 น.               ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 741

09.05 น.               เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

 

 

อัตราค่าบริการ จำนวนลูกค้า 15 ท่าน

ผู้ใหญ่

เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)

เด็ก เสริมเตียง

เด็ก ไม่มีเตียง

ท่านละ …………..

ท่านละ ……………..

ท่านละ .........-บาท

ท่านละ ..........-บาท

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 3,500.-บาท

 

ค่าบริการนี้รวม 1.ค่าตั๋วเครื่องบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) ตามรายการระบุ

2.ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ระดับ 4 ดาว)

3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม

4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว

5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน

6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามจีน

7.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

8.ค่าวีซ่าจีนคนละ 1,000.-บาท

9.ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม

10.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

 

หมายเหตุ : ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (ไกด์ 10 หยวนและคนขับรถ 10 หยวนต่อวัน 4 วัน รวม 80หยวน)

ที่พัก : โรงแรมระดับ 4 ดาว ภายในห้องสะดวกสบายดีครับ

สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, เสื้อกันหนาว

• การสำรองที่นั่ง 1.วางมัดจำท่านละ 5,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ

 

2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงิน)

3.พาสปอร์ต+สำเนาบัตรประชาชน+พร้อมรูปถ่ายสี 3 รูป รูป 2 นิ้ว เท่านั้น เพื่อทำวีซ่าเข้าประเทศจีน ส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

เอกสารเดินทาง 1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)

2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า

3.รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีฟ้า หรือขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

4.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันนะครับ

โอนเงินเข้าบัญชี

 

ชื่อบัญชี

ธนาคาร  สาขา

เลขที่บัญชี

บริษัท วีระพันธ์ – ซัพพลายเออร์ จำกัด

กสิกรไทย        สาขาฝาง

238 – 1 – 02133 – 8

นายสานิตย์    ชัยชนะฉิมพลี

กรุงเทพฯ         สาขาฝาง

374 – 0 – 71659 – 6

นายสานิตย์    ชัยชนะฉิมพลี

กรุงไทย           สาขาฝาง

532 – 1 – 35027 – 2

นายสานิตย์    ชัยชนะฉิมพลี

ไทยพาณิชย์     สาขาฝาง

682 – 2 – 21661 – 3

นายสานิตย์    ชัยชนะฉิมพลี

ทหารไทย       สาขาฝาง

385 – 2 – 18596 - 0

 

การยกเลิกทัวร์ 1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 20 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด

2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงค่ะ

 

• สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้

1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก

2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้

3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า

4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

 

 

 

• อัตราค่าวีซ่าจีนด่วน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า

• ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

• ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท

 

• หมายเหตุ : ทุกครั้งที่ท่านโอนเงิน กรุณาเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ โปรแกรมทัวร์ มาให้ด้วยนะครับ อย่าแฟกซ์สลิปมาอย่างเดียว เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครและจะส่งใบเสร็จให้ท่านไม่ได้นะค่ะ

 

• กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมรูปถ่ายมาที่...

 

นางสาวเสาวลักษณ์   บุญชู  / นายสานิตย์  ชัยชนะฉิมพลี

บริษัท วีระพันธ์ – ซัพพลายเออร์ จำกัด (วีอาร์พี ทัวร์ แอนด์ ทรา เวล)

8/1 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

 

• โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้ค่ะ โดยคำนึงถึงสภาพอากาศ

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
แพคเกจทัวร์ เขตเศรษฐกิจพิเศษ สามเหลี่ยมทองคำ – สปป.ลาว – แม่สาย – ท่าขี้เหล็ก 2 วัน 1 คืน PDF พิมพ์
เขียนโดย VRP   

แพคเกจทัวร์

เขตเศรษฐกิจพิเศษ สามเหลี่ยมทองคำ – สปป.ลาว – แม่สาย –

ท่าขี้เหล็ก  2 วัน 1 คืน

 สัมผัสอารายธรรมเมืองเก่าแก่ พระแสนแซ่ – เมืองสุวรรณโคมคำ – เกาะดอนซาว

สปป.ลาว แขวงบ่อแก้ว  เป็นที่ตั้งของเขตปกครองเขตเศรษฐกิจใกล้สามเหลี่ยมทองคำ ทางภาคเหนือของ สปป.ลาว ที่จะสามารถพัฒนาพื้นที่ให้เต็มรูปแบบกับสัญญาเช่า  99  ปี ที่นักธุรกิจมาเช่าลาวเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการลงทุน เพื่อเชื่อมต่อถนน R3a ตามโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภาคลุ้มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ THAILAND – GREATER MEHONG SUBREGIUN (GMS)

พักกับโรงแรมสุดหรู เหมือนจินตนาการในยามค่ำคืนกับน้ำพุ แสงสีสันสะท้อนแสงอันงดงาม ห้องพักสะอาด ทันสมัย หรูหรา กับอุปกรณ์ เครื่องใช้อำนวยความสะดวกอย่างครบครัน พร้อมกับการเสี่ยงโชคเหมือนอยู่ในเมืองมาเก๊า

มนัสการขอพร เพื่อเป็นสิริมงคล พระแสนแซ่ ประดิษฐ์สถานอยู่ที่วัด ศรีบุญเรือง เป็นพระพุทธรูปซึ่งชาวลาวเลื่อมใส ศรัทธาเป็นอย่างมาก มีประวัติตำนานเล่าขานสืบกันมาถึงความศักดิ์สิทธิ์ น่าอัศจรรย์ สืบทอดต่างๆกันมาช้านาน เมืองสุวรรณโคมคำ เป็นเมืองเก่าแก่โบราณมีตำนานเล่าขานสืบกันมาที่ขุดพบมาไม่นาน ท่าจะได้ชมพระพุทธรูปหลากหลายที่ขุดพบในลำน้ำโขงที่ยังมีรูปทรงสมบูรณ์ เมื่อไปกราบไหว้จะเป็นสิริมงคล ได้โชคลาภกลับมา ศูนย์รวมอาหารจีนหลายมณฑล ทั้งยังมีอาหารไทย – ลาว เครื่องใช้อิเลคทรอนิคส์ และโทรศัพท์มือถือให้ท่านเลือกมากมาย

โปรแกรมท่องเที่ยว

 วันแรก : –ไชยปราการ – ฝาง – แม่อาย – แม่จัน – เชียงแสน – เขตปกครองพิเศษ สปป.ลาว

 

 


08.00 น. – คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย และพาคณะออกเดินทางผ่านไชยปราการ – ฝาง – แม่อาย – ท่าตอน (พาคณะแวะทำ

ธุระส่วนตัว และรอดื่มน้ำส้มคั้นสดๆ ที่ไร่ธนาธร)

11.00 น. – นำคณะถึงท่าเรือห้าเชียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  (เป็นท่าเรือพิเศษปีนี้เช่าให้สำหรับนักท่องเที่ยวทัวร์ไปพักฝั่งเกาะ

ดอนซาว)

- คณะเดินทางเช็คอิน เพื่อนำสัมภาระเข้าเก็บไว้ที่โรงแรมคิงส์โรมัน

 

12.00 น. –  พาคณะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารจัดเป็นพิเศษ

13.00 น. – พาคณะออกเดินทางที่เมืองสุวรรณโคมคำ เพื่อมนัสการพระพุทธรูป ศิลปะเชียงแสนที่ค้นพบ กลางแม่น้ำโขง และ

ต้นตะเคียนที่ศักดิ์สิทธิ์

- พาคณะเที่ยวชมและซื้อของฝาก ของที่ระลึกที่เกาะดอนซาว สินค้าแบรนด์เนม สินค้าพื้นเมืองของ สปป.ลาว

- พาคณะชมตลาดมือถือ / ตลาดจีน / คณะพักผ่อนโรงแรมตามอัธยาศัย

- (ตลาดอยู่ใกล้บริเวณโรงแรม)

17.00 น. – คณะพร้อมกันที่เคาร์เตอร์ เพื่อไปรับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารจัดเป็นพิเศษ

18.00 น. – พาคณะเข้าชมบ่อนคาสิโนขนาดใหญ่ ชมตลาดกลางคืน บริเวณรอบบ่อนคาสิโนตามอัธยาศัย

 หมายเหตุ : ใช้โทรศัพท์ไทยได้ตลอด เงินสกุลไทย และเงินหยวน ภาษาที่ใช้เป็นภาษาจีน

วันที่สอง : เขตปกครองพิเศษ สปป.ลาว – เชียงแสน – แม่สาย – เชียงราย – พร้าว – เชียงดาว

8.00 น. – คณะพร้อมกันที่เคาร์เตอร์โรงแรมเพื่อเช็คเอาท์

- นำคณะไปรับประทานอาหารเย็น

- พาคณะไปนมัสการ พระแสนแซ่และซื้อของฝากที่ตลาด

10.30 น. – พาคณะเดินทางขึ้นเรือข้ามฟากสู่อำเภอเชียงแสน นำคณะเดินทางต่อไปยัง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

12.00 น. – คณะรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. – พาคณะจับจ่ายสินค้าตลาดท่าล้อ ท่าขี้เหล็ก มีสินค้ามากมาย เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า เหล้า สินค้าจากจีน ฯลฯ

16.00 น. – พาคณะเดินทางจาก อ.แม่สาย – เชียงราย

18.00 น. – คณะรับประทานอาหารเย็นที่เชียงราย

21.00 น. – พาคณะถึงที่ จุดนัดหมายโดยสวัสดิภาพ

 

ราคานี้รวม :

ค่าที่พัก / ค่าอาหาร / ค่ามัคคุเทศก์ / ค่าธรรมเนียมผ่านแดน/ ค่าประกันอุบัติเหตุ

 

ราคานี้ไม่รวม :

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ในโรงแรม / ทิปมัคคุเทศก์ / ทิปพนักงานขับรถ / ค่า VAT

 

เอกสารที่ต้องเตรียม :

สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ พร้อมตัวจริงไปด้วย

alt


alt

alt

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL