**โปรแกรมทัวร์กัมพูชา 4 วัน 3 คืน PDF พิมพ์
เขียนโดย VRP   

วีอาร์พี ทัวร์ แอนด์ ทราา เวล(vrp tour & travel)

 Vrp tour & travel ใบอนุญาตเลขที่ 21/00573

 

 

 

 

 

โปรแกรมทัวร์กัมพูชา 4 วัน 3 คืน   

16 ก.ค. 59   วันแรก   ฝาง – เชียงใหม่ – กทม.-ล่องเรือสำราญแม่น้ำเจ้าพระยา


08.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมุ่งไปสู่สนามบิน

                 นานาชาติเชียงใหม่

11.00  น.  ถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ นำคณะเข้าในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศเพื่อนบ้านเตรียมขึ้นเครื่อง

12.05  น.         คณะบินลัดฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่... บริการอาหาร  กลางวันและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน (มื้อที่ 1)

13.20  น.         คณะถึงสนามบินดอนเมือง เดินทางไปที่พักโรงแรม Tong Tara Riverview โดยรถตู้ปรับอากาศ

15.00   น.            เช็คอินเก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.30   น.            ออกเดินทางไปท่าเทียบเรือแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อลงเรือเจ้าพระยาครุยส์

18.45-19.00 น.  ลงทะเบียน / ลงเรือ  /  เรือออก

19.150    น.       รับประทานอาหารเย็นบนเรือสำราญเจ้าพระยาครุยส์ (มื้อที่ 2) ชมการแสดง   บนเรือ ชมทิวทัศน์- สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 

21.00    น.        เรือกลับถึงท่าเทียบเรือ รถตู้ปรับอากาศรอรับกลับเข้าโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เดินเล่นที่ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ซึ่งอยู่ห่างจากโรงแรมประมาณ 600 เมตร  

17 ก.ค. 59  วันที่ 2  กทม.-สระแก้ว-ปอยเปต- เสียมเรียบ- องค์เจ็ก องค์จอม- พนมกุเลน

 

03.00    น.      เช็คเอ้าท์ออกจากที่พักโรงแรม ออกเดินทางโดยรถตู้ สู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

06.45     น.        แวะปั๊ม ปตท.วัฒนานคร ทำกิจวัตรประจำวันพร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) เสร็จแล้วออกเดินทางต่อ

08.30     .        ถึงตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว ดำเนินพิธีการผ่านแดน ตรวจเอกสารผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ที่ด่านปอยเปต โดยทางทีมงาน    จะอำนวยความสะดวกเรียบร้อย จากนั้นเปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศฝั่งเขมร ออกเดินทางผ่าน  ปอยเปต สู่เมืองศรีโสภณ สู่ จ.เสียมเรียบ ตามถนนหมายเลข 6 ของกัมพูชา

10.30   น.         เดินทางถึง จ.เสียมราฐ จากนั้นนำท่านสักการะ องค์เจ็ก องค์จอม พระพุทธรูปพี่น้องคู่บ้านคู่เมืองชาวเสียมราฐมาช้านานและเป็นที่เคารพนับถือของชาวเขมร ชมหัวกะโหลกมากมายในครั้งที่สมัยเขมรแดงปกครองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่วัดใหม่

12.00  น.         บริการอาหารกลางวันที่ เมืองเสียมเรียบ (มื้อที่ 4) 

13.00 น.          จากนั้นนำท่านเดินทางไปนมัสการ องค์พระนอน เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากกองหินธรรมชาติก้อนใหญ่ โดยฐานขององค์พระยังคงเป็นธรรมชาติ แกะสลักเอาเฉพาะยอดหินซึ่งมีการสร้างโบสถ์ลอยฟ้าเล็กๆเพื่อกันแดดฝน ณ วัดพนมกุเลน ชมศิวลึงค์พันองค์ใต้น้ำซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเสียมราฐ ศิวลึงค์พันองค์นี้ใช้แทนฤาษีหนึ่งพันตน ที่ถูกสร้างขึ้น ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 นอกจากศิวลึงค์แล้วยังมีรูปวิษณุเทพ ที่ถูกแกะสลักรวมอยู่ด้วย

18.00 น.          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร...... (มื้อที่ 5) อาหารแบบนานาชาติ อร่อยมาก พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเที่ยวชมเมืองเสียมราฐยามค่ำคืน

 

18 ก.ค. 59  วันที่ 3     : ปราสาทบันทายสรี - ปราสาทบันทายสำเหร่- ปราสาทตาพรม-นครธม  -  ปราสาทบายน- นครวัด 


06.30 น.          บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) สร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะและแกะสลักภาพนูนสูงได้อย่างสวยงามมาก จากนั้นนำท่านชม ปราสาทบันทายสำเหร่ (Banteay Samrei) สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 องค์ปราสาทคล้ายกับปราสาทหินพิมาย และนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ซึ่งสร้าง

                        ในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนา เป็นปราสาทที่สวยงามและมีมนต์ขลังมาก นักท่องเที่ยวส่วนมากให้ความสนใจปราสาทนี้มากพอสมควร 

12.00 น.          บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร....  อาหารส่วนมากเป็นแบบภาคกลาง(มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ชมความสวยงามสะพานนาคราชซึ่ง เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร เมื่อท่านได้เข้าไปสัมผัสยังปราสาทแห่งนี้จะรู้สึกเหมือนมีคนคอยจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลา มีเสน่ห์มาก จากนั้นนำท่านชม สิ่งมหัศจรรย์ที่เคยติด 1 ใน 7 ของโลก ที่ ปราสาทนครวัด ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่

 18.30 น.         บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร………….. (มื้อที่ 8) หลังอาหารสามารถเดินชมตลาดไนท์ (Night Market) และ Pub Street  ซึ่งอยู่ใกล้กันได้ตามอัธยาศัย 

 

19 ก.ค. 59   วันที่ 4  : เสียมเรียบ-  ช้อปปิ้ง- ศรีโสภณ- ปอยเปต- ตลาดโรงเกลือ- กทม.

07.00 น.    บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9)  หลังอาหาร นำท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าของ                            ฝากของที่ระลึกที่ตลาดซาจ๊ะ (PSA JA MARKET) กันตามอัธยาศัย และชม                                หมู่บ้านแกะสลักหิน สมควรแก่เวลา นำคณะรับประทานอาหารกลางวัน                                    ระหว่างทาง....(มื้อที่ 10) จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับตามเส้นทางเดิมสู่                              ด่านปอยเปต 

15.00 น.     แวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี และเที่ยวชม ตลาดโรงเกลือ จากนั้นทำคณะขึ้นรถ                         ตู้เพื่อ  เดินทางเข้าสู่ กทม. และแวะรับประทานอาหารเย็นระหว่างทางที่                                     ร้าน...........(มื้อที่ 11)

19.30 น.    ถึงกทม. นำท่านเข้าสู่สนามบินดอนเมือง เช็คอินที่เคาน์เตอร์แอร์เอเชีย เพื่อเดิน                          ทางกลับเชียงใหม่

21.00 น.    ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองมุ่งสู่สนามบินนาชาติเชียงใหม่

22.10  น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ มีรถตู้คอยรับ นำคณะและสัมภาระขึ้น                           รถตู้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางแวะรับประทานข้าวต้มรอบดึก...ณ  ร้านข้าวต้ม                           ย้ง (มื้อที่ 12)  ก่อนเดินทาง กลับสู่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ!!!!!!

IMG 8641

IMG 8191

IMG 8339

IMG 8345

4

S  6332425

3

5

7

9

14 

15

IMG 8185

S  11690203

1896994 10205189834367229 1017556400283177439 n

S  11690197

10302374 10205189816126773 1236364815036737997 n

12065733 10156194874605596 4656510829505612288 n

12107165 10156194874400596 6381645518979684312 n

S  11690198

S  11690200

S  11690202

S  11690204

S  11690206

S  11690205


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

ข่าวสาร Facebook

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้943
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2730
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6201
mod_vvisit_counterเดือนนี้11723
mod_vvisit_counterทั้งหมด3474681

มีผู้ใช้งาน: 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ไอพี: 35.168.110.128