อ.ฝาง-อ.เชียงแสน-อ.เชียงของ – ห้วยทราย – หลวงพระบาง 5วัน 4 คืน ไปเรือกลับรถ PDF พิมพ์
เขียนโดย Administrator   

อ.ฝาง-อ.เชียงแสน-อ.เชียงของ – ห้วยทราย – หลวงพระบาง

5วัน 4 คืน ไปเรือกลับรถ

สบายดี หลวงพระบาง พักผ่อนท่องเที่ยวอย่างช้าๆแบบสโลวไลฟ์

ดินแดนขุนเขา และมรดกโลกที่ผ่านสมรภูมิสงครามมายาวนาน

          เมืองเล็กๆ ที่สืบเชื้อสายบรรพบุรุษเดียวกับชาวไทย ที่มีประชากรประมาณ  6  ล้านคน แต่มีเนื้อที่กว้างใหญ่กว่า 236,800 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติ เหมือนครั้งหนึ่งภาคเหนือบ้านเฮา

          ในอดีต “หลวงพระบาง” เคยเป็นเหมืองหลวงเก่าของลาวมาก่อน หรือที่หลายคนรู้จักในนาม “อาณาจักรล้านช้าง” ..... เมืองขององค์การยูเนสโก้ยกให้หลวงพระบาง เป็นเมือง “มรดกโลก” ชื่อเสียงของหลวงพระบางจึงเป็นที่รู้จักของชาวโลก.... ด้วยเมืองสงบ “อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรีจิต” เหมือน ก่อนๆ บ้านเรา.... หลวงพระบาง  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำคาน ไหลมาบรรจบรวมกับแม่น้ำโขง ช่องที่คดโค้งสวยงาม.... มองดูรอบๆ ไปทางไหน ดูสดสวย อุดมสมบูรณ์ไปหมด…………….

          ก่อนมีชื่อเรียกขาน “หลวงพระบาง” มีชื่อเรียกว่า “เมืองชวา” และเปลี่ยนมาเป็นชื่อ “เมืองเชียงทอง”.... กระทั่ง กษัตริย์ยุคขอบ ได้มอบพระพุทธรูปองค์หนึ่ง ชื่อว่า “พระบาง” เป็นพระพุทธรูปศิลปะสิงหล.... และเจ้าฟ้างุ้ม ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “หลวงพระบาง”.... เมืองที่คนไทยไปแล้วอยากไปอีก.... กับ หลวงพระบาง เมือง “มรดกโลก”………..

---------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการเดินทาง

วันแรก อำเภอไชยปราการ –อ.เชียงแสน จ. เชียงราย

13.00 น.     คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมายและพาคณะออกเดินทางผ่านไชยปราการ  -ฝาง-แม่อาย

15.00 น.    นำคณะถึงท่าเรือห้าเชียง อ. เชียงแสน จ. เชียงราย พาคณะข้ามเรือฟากน้ำโขงสู่ สปป. ลาว เพื่อผ่านด่านพิธีการตรวจสอบเอกสาร

15.30 น.     พาคณะเช็คอินเพื่อนำสัมภาระเข้าเก็บไว้ที่โรงแรม

16.00 น.    พาคณะเที่ยวชมและซื้อของฝาก ของที่ระลึกที่เกาะดอนซาว สินค้าแบรนด์เนม สินค้า   พื้นเมือง สปป.ลาว

17.00 น     พาคณะพร้อมกันที่เคาร์เตอร์ เพื่อไปรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

18.00 น.   พาคณะเข้าชมบ่อนคาสิโนขนาดใหญ่  ชมตลาดกลางคืน บริเวณรอบบ่อนคาสิโน ตามอัธยาศัย

วันสอง อ.เชียงแสน -อ. เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงน้ำทา-อุดมไซ-หลวงพระบาง

05.00 น.            พาคณะพร้อมเช็คเอ้าวท์เพื่อนำสัมภาระออกจากโรงแรม

05.30 น.            พาคณะเดินทางยังท่าเรือ เพื่อนั่งเรือข้ามฟากมายัง ท่าเรือห้าเชียง อ. เชียงแสน จ.เชียงราย

06.00 น.            พาคณะออกเดินทางจากท่าเรือห้าเชียง อ. เชียงแสน ไปยังอำเภอเชียงของ

07.30 น.            พาคณะผ่านด่านพิธีการตรวจสอบเอกสารขาออก    นำท่านข้ามเรือข้ามฟากน้ำโขงสู่ด่าน“ห้วยทราย” สปป.ลาว พาลูกทัวร์ไปขึ้นเรือขนาด 50 ที่นั่ง พร้อมรับประทานอาหารเช้าบนเรือ

ล่องเรือไปตามลำน้ำโขง ไกด์ลาวบรรยายสองฟากฝั่งลำน้ำโขง

12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ  บนเรือเครื่องเสียง มี DVD  คาราโอเกะ  และมีกิจกรรมสนุกๆ

17.00 น.               ถึงที่พักเช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก

18.00 น.               รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังจากนั้นพาท่านซื้อของตลาดกลางคืน (Night Market)พระบาง สินค้าจำพวกผ้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

วันที่สาม ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านผานม-พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวง-วัดเชียงทอง-วัดวิชุน

 

05.30 น.   พาท่านตักบาตรข้าวเหนียวเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งในตอนเช้าจะมีพระภิกษุออกมาบิณฑบาตจำนวนนับสองร้อยรูป พาท่านเดินชมตลาดเช้าโบราณหลวงพระบาง

07.00 น.   พาท่านกลับไปยังที่พัก เพื่อรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อ3) จากนั้นนำทุกท่านชม พระราชวังหลวงอดีตวังของ เจ้ามหาชีวิตปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์  และ ประดิษฐานของพระบาง ซึ่งเป็นที่มาของ ชื่อเมืองหลวงพระบาง ชมวัดเชียงทอง วัดหลวงที่สวยที่สุดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของเมืองหลวง พระบาง และ ชมโรงเมี้ยนโกศ สถานที่ใช้ประกอบพระราชพิธีศพจ้ามหาชีวิตพาท่านชมวัดวิชุนราช นำท่านนมัสการ พระองค์หลวง ซึ่งเป็นพระพุทธ รูปปางมารวิชัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาว และชม พระธาตุหมากโม (แตงโม) พระธาตุที่มีรูปที่ใหญ่ ทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่งชาวหลวงพระบางจึงเรียกชื่อ พระธาตุนี้ว่าพระธาตุหมากโม มาจนถึงปัจจุบัน หลังจากนั้น

บ่าย   รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อ4) พาท่านไปเที่ยวน้ำตกกวางซีที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง   พร้อมเยี่ยมชมหมู่บ้านทอผ้าลาวลือ เชิญทุกท่านสู่ พระธาตุภูสีนมัสการพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่บนเนินเขาและชมทัศนีย์ภาพที่สวยงามทั่วเมืองหลวง“มาหลวงพระบางแล้วไม่ได้ขึ้นพระธาตุภูสีถือว่ามาไม่ถึง หลวงพระบาง” กลับโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ  ทุกคนพร้อมกันเพื่อร่วมรับประทานอาหาร(มื้อ5) และร่วมพิธีการบายศรีสู่ขวัญตาม ประเพณี พร้อมทั้งชมการฟ้อนรำ หลังจากนั้นพาท่านซื้อของตลาดกลางคืน (Night Market)พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี (หลวงพระบาง-อุดมชัย-หลวงน้ำทา)

เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อ6)  ออกจากที่พัก เดินทางจาก หลวงพระบางโดยรถปรับอากาศมาถึง อุดมไชย และเมืองหลวงน้ำทา

บ่าย   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ7) ที่ ปากมง (Pak Mong) เดินทางเข้าที่พักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ     รับประทานอาหารเย็น (มื้อ8) พาท่านเที่ยวตลาดกลางคืนที่หลวงน้ำทา(เขตปกครองพิเศษจีนเช่าลาวอยู่ในหลวงน้ำทา อยู่ห่างจากที่พักประมาณ 40 กิโลเมตร เขตปกครองพิเศษ) ไกด์จะเป็นผู้บรรยายพาท่านกลับที่พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า (หลวงน้ำทา-ห้วยทราย-เชียงของ-เชียงใหม่)

เช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อ9) แล้วออกเดินทางไปหลวงน้ำทา

บ่าย    รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ10) ออกเดินทางต่อไปที่ ตลาดอินโดจีน

16.00 น.    ถึงด่านห้วยทราย  นำท่านผ่านพิธีการออกจากฝั่งลาว นั่งเรือข้ามฟากน้ำโขงถึงฝั่งไทย อ. เชียงของ

17.00 น.   รับประทานอาหารเย็น (มื้อ11) พาท่านเดินทางจากเชียงของสู่จุดหมายด้วยความปลอดภัย

อัตรานี้รวมด้วย: - ค่าเดินทางไป-กลับ โดยรถตู้ปรับอากาศ หรือรถโค้ด (รวมค่าเรือ)

- ค่ายานพาหนะนำเที่ยว พร้อมมัคคุเทศก์

- ค่าโรงแรมพร้อมอาหารทุกมื้อ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท

สิ่งที่ไม่รวม - ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ

- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีท่องเที่ยว

- ค่าข้าวเหนียวใส่บาตรตอนเช้า (แล้วแต่ศรัทธา)

หมายเหตุ - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนราคา และรายการท่องเที่ยวตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ, การเมือง, การปรับขึ้นของราคาค่าโดยสารคมนาคม

- การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้

(แพ็คเกจ-เหมาจ่าย)

- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศลาว / การนำ

สิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

รวมถึงภัยธรรมชาติ

เอกสารประกอบการเดินทาง :

- หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)

การชำระเงิน :      - ก่อนการเดินทาง 15 วัน

ชำระเงินสดได้ที่ -บ.วีระพันธ์-ซัพพลายเออร์ จำกัด  8/1 หมู่ 4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (ตรงข้ามโลตัสฝาง)

หมายเลขโทรศัพท์  053-453-233 และ 053-382-043

จำนวนวนผู้เดินทาง 30 คนขึ้นไป     ติดต่อสอบราคาได้ที่  น้องวันนา  081-179-2247

alt

alt

alt

alt

alt


 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
ต้นงิ้วโค่นทับบ้านนายอำเภอไชยปราการ PDF พิมพ์
เขียนโดย Administrator   

ต้นงิ้วโค่นทับบ้านนายอำเภอไชยปราการ

25 พฤษภาคม 2555

          เวลาประมาณ 19.00 น มีลมและฝนตกหนักไฟฟ้าดับ ลมพัดแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า ในเวลานั้นนายอำเภอออกไปสำรวจบ้านของชาวบ้านในหมู่บ้านหลายหมู่บ้าน มีวิทยุติดตามให้กลับบ้านพัก ก็ทราบว่า ต้นงิ้วหักโค่นทับบ้านพักนายเทิดศักดิ์ จารุอัคร นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งก็ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หลังคากระเบื้องตกแตกจำนวนมาก และไม้กอนไม้แปรหัก ต้องทำการเปลี่ยนใหม่ จากการสอบถามนายอำเภอ ทราบว่าคนไม่เป็นอะไร แต่มีทรัพย์สินส่วนตัวเล็กน้อย แต่ตัวของบ้านนั้นเสียหายมากต้องทำการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ตัวของนายอำเภอไม่เป็นอะไรปลอดภัยดี จริงๆ แล้วต้นไม่งิ้วอยู่ใกล้กับตัวบ้านมานมนานแล้วก็ไม่เคยหัก ก็มาหักทับบ้านนายอำเภอ ช่วงนี้คาดว่าต้นงิ้วน่าจะมีอายุร่วม 100 ปี คงต้องให้ทางส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปดูแลและช่วยเหลือต่อไป

alt

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
ทหารฝึกเด็กอิสลามรักชาติแผ่นดินเกิด PDF พิมพ์
เขียนโดย Administrator   

ทหารฝึกเด็กอิสลามรักชาติแผ่นดินเกิด

วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2555

      “โครงการเยาวชนบ้านฮ่อ รู้รักสามัคคีมีวินัย ห่างไกล ยาเสพติด ในแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย เกิดในประเทศไทยต้องรักชาติทดแทนบุญคุณชาติ ศาสนา องค์พระมหากษัตริย์ และแผ่นดินเกิดที่ให้เราๆ อยู่อาศัยด้วยความสุข ทางกรรมการมัสยิดเฮดายาตุ้ลอิสลามบ้านฮ่อ จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเอานักเรียนอิสลามจำนวน 50 คน ที่เป็นผู้นำทางศาสนาในอนาคตที่มาจากจังหวัดทางภาคอีสานและภาคเหนือ และภาคใต้ มาทำการฝึกในหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 เพื่อให้เด็กเกิดความรักชาติ ศาสนา เทิดทูล องค์พระมหากษัตริย์ และแผ่นดินเกิด

      พ.อ.ยุทธชัย จันทรวิภาค รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 ได้เป็นประธานในการจัดฝึกอบรมโดยให้ทาง อิหม่ามซางฟู่ แซ่พ่าน อิหม่ามมัสยิดเฮดายาตุ้ลอิสลามบ้านฮ่อ ได้กล่าวกำชับเด็ก และได้ประกอบพิธีทางศาสนา และให้ทางกรรมการ ได้พูดคุยจุดประสงค์ที่จัดฝึกอบรมให้กับเด็กเยาวชน จากนั้นได้ทำการมอบให้กับทางฝ่ายทหารดำเนินการตามกระบานการฝึกอบรม ในจำนวน 3 วัน 3 คืน นอนที่ฝึกทำตัวให้เหมือนทหารฝึกใหม่ แต่จะมุ่งปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์กับสังคม รักในทางที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวง เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเองและสังคม ให้เกิดความรักชาติแผ่นดินเกิด เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ ทางทหารใช้เวลาในการฝึกตลอดวัน จะเว้นช่วงเวลา ให้เด็กเยาวชนอิสลาม เฉพาะ 5 ช่วงเวลาละหมาดเท่านั้น ในช่วงฝึกทุกคนตะลึงเห็นเด็กนักเรียนชาวเขาเดินแถวอย่างเป็นระเบียบซึ่งไม่เคยพบเห็นและแสดงสีหน้าถึงความต้องการและศรัทธาในการฝึกของทหาร นพค32”

      จากเหตุผลในการฝึกเนื่องด้วยเด็กเหล่านี้ มาจากหลายสถานที่ทั้งภาคใต้ ภาคอีสานและภาคเหนือ และยังต่างวัยกัน และจะต้องมาอยู่อาศัยในการเรียนรู้ และหอพักเดียวกัน ซึ่งความคิดอาจจะไม่เหมือนกันทางอิหม่ามมัสยิดเฮดายาตุ้ลอิสลามบ้านฮ่อ และกรรมการจึงอยากให้เด็กๆ มาทำการละลายพฤติกรรมและหลอมรวมกัน ให้เกิดความรักกันสามัคคีกัน เพื่ออยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและเรียนรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์อัลกุรอาน และการเรียนรู้ด้านภาษา การดำรงชีวิต และเพื่อการสืบทอดศาสนาไปยังเยาวชนคนอื่นๆ และเพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติจริงในเรื่องระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกัน ปลอดสารเสพติด เศรษฐกิจแบบพอเพียงเกษตรแบบผสมผสาน วิสาหกิจชุมชน ซึ่งให้ทหารที่เป็นนักรบแห่งความยากจน เป็นผู้ดูแลและควบคุมคาดว่าเด็กและเยาวชนอิสลามจะได้รับประโยชน์เพื่อใช้ในชีวิตต่อไป

alt

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
กอ.รมน.เชียงใหม่นำกำลังผสมจับไม้แม่ป๋าม PDF พิมพ์
เขียนโดย Administrator   

กอ.รมน.เชียงใหม่นำกำลังผสมจับไม้แม่ป๋าม

           พ.อ.อัครวัฒน์ วุฒิเดชโชติโภคิน หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กอ.รมน.เชียงใหม่ ได้เดินสำรวจพื้นที่ป่าอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่พบว่าพื้นที่ อุทยานแห่งชาตศรีลานนา,ป่าสงวนแห่งชาติเชียงดาว,สวนป่าแม่นาอ้อย ได้เข้าตรวจยึดที่บ้านแม่ป๋าม หมู่ที่ 3 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถูกชาวบ้านเข้าทำการบุกรุกทำลายป่าลงจำนวนมาก เพื่อต้องการแปรรูปไม้สัก ไม้ประดู่ เพื่อจำหน่ายโดยการสร้างบ้านอำพราง พ.อ.อัครวัฒน์ วุฒิเดชโชติโภคิน ได้แจ้งให้ทางแม่ทัพภาคที่ 3 ทราบและได้รับคำสั่งให้ทำการนำกำลังทุกส่วนที่อยู่ในพื้นที่เข้าตรวจยึดโดยใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่ และได้ขอกำลังหน่วยงานทหารกองกำลังผาเมือง,ทหารค่ายพิชิตปรีชากร,กอ.รมน.เชียงใหม่,กรมป่าไม้,อุทยานฯภูธรเชียงดาว,ป่าไม้เชียงใหม่5,9 ฝ่ายปกครองเชียงดาว ฯ พร้อมทั้งสื่อทีวีและหนังสือพิมพ์ทุกสำนักฯ ประมาณ 300 นาย เข้าทำการตรวจค้น และตรวจยึดเพื่อนำตรวจสอบ จากการเข้าสำรวจพบบ้านหลายสิบหลังคาเรือนมีไม้แปรรูปจำนวนมาก ที่ผิดกฎหมาย พรบ.ป่าไม้มีไม้สัก และไม้ประดู่แปรรูปแล้วจำนวนมาก ที่ติดตั้งในบ้านโดยไม่มี ,ก ไม้ประดู่ เพื่อจำหน่ายโดยการสร้างบ้านอำพรางนแห่งชาตศรีลานนา,ป่าหลักฐานการซื้อไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตรวจยึดบ้านหลายหลัง ส่วนเจ้าของบ้านหลบหนีออกนอกพื้นที่ ซึ่งทาง พ.อ.อัครวัฒน์ วุฒิเดชโชติโภคิน ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้เข้าทำการติดตามตัวเจ้าของบ้านเพื่อให้มารับทราบความผิด ที่จะต้องเข้าสู้กันในชั้นศาลต่อไป สำหรับความเสียหายยังอยู่ในระหว่างการสำรวจ และเป็นการโชว์ผลงานรับนายกฯ ที่จะมาตรวจเยี่ยมในเขตบ้านนาหวาย อำเภอเชียงดาวในวันพรุ่งนี้


alt

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
สองสาวยาบ้ายัดช่องคลอดและทวารหนัก PDF พิมพ์
เขียนโดย Administrator   

สองสาวยาบ้ายัดช่องคลอดและทวารหนัก

วันที่ 17 พ.ค.55 เวลา 08.00 น.

     พ.ต.ท.นิกร สุจริตธรรม สวป.สถานีตำรวจภูธรไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมชุดปฏิบัติการด่านผาหงส์ ร่วมกับทหารกองกำลังผาเมือง ตั้งด่านตรวจสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดที่บ้านผาหงส์ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นตรวจบนรถประจำทางบ้านท่าตอน – กรุงเทพฯของรถนิววิริยะยานยนต์ทัวร์ ได้ทำการจับกุม

1. น.ส.เมี๋ยงคำ จะอู๋ อายุ 49 ปี 11 ม.21 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

2.น.ส.นาแฮ จะเดอ อายุ 27 ปี 22 ม.11 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

     ของกลางยาบ้าทั้งหมดจำนวน 3,588 เม็ด ซุกซ่อนในเสื้อยกทรงคนละ 400 เม็ด และช่องคลอด คนละ 1,000 เม็ดและทวารหนัก คนละ 394 เม็ด ซึ่งขณะทำการตรวจทางเจ้าหน้าที่ให้ลุกยืนและนั่งลงหลายๆ ครั้งทั้งสองแสดงอาการออกทางสีหน้าคล้ายกับเจ็บแสบส่งเสียงออกซีดทางปาก เจ้าหน้าที่จึงนำเข้าห้องให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครหญิงทำการตรวจโดยการล้วงช่องคลอดและทวารหนักได้ของกลางออกมา เจ้าตัวรับสารภาพ อ้างว่ารับจ้างนายทุนผู้ค้ายาเสพติด อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ราคา 40,000 บาท เพื่อนำไปส่งให้กับลูกค้าของนายทุน ที่สถานีขนส่งอาเขต อ.เมืองเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ได้ทำการขยายผลติดตามถึงสถานีอาเขต เชียงใหม่ ไร้วีแววผู้ที่จะมารับของคาดว่านายทุนอาจจะขึ้นรถมาพร้อมกัน และเห็นเหตุการณ์โดยตลอดจึงหลบหนีไปก่อน เจ้าหน้าที่นำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีตามกฏหมายแล้ว

alt


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ข่าวสาร Facebook

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้65
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้785
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2226
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4838
mod_vvisit_counterเดือนนี้16488
mod_vvisit_counterทั้งหมด1814194

มีผู้ใช้งาน: 39 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ไอพี: 3.90.12.112