** ราคาโปรโมชั่นแพ็คเกจพิเศษ เส้นทาง R3a ทัวร์เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) 3 คืน 4 วัน ไปรถกลับรถ PDF พิมพ์
เขียนโดย VRP   

 

โปรแกรมแพ็คเกจพิเศษ (เส้นทาง R3a)เชียงรุ้ง(สิบสองปันนา)

 

จิ่งหง(JingHong) 3 คืน 4 วัน

 

ลักษณะการเดินทาง : ไปรถกลับรถ

 

สวนสนุก Wanda Theme Park

 

เมืองเชียงรุ้ง   หรือเมืองสิบสองปันนา เมืองแห่งนกยูง ประเทศจีน ประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเกี่ยวพันกับไทยมาช้า

 

นาน อารยธรรม-เชื้อชาติ ที่ใกล้เคียงกันอย่างแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการย้อนอดีตวิถีชีวิตชื่นชมกับวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมของพี่น้องชาวไทยใหญ่-ไทยลื้อ ซึ่งเป็นต้นกำเนิด ไทยลื้อแถบภาคเหนือของไทย จึงน่าไปสัมผัสยิ่ง

 

สวนสนุก Wanda Theme Park สวนสนุกสัญชาติจีน ยิ่งใหญ่ไม่แพ้สวนสนุกใดๆในโลก ประกอบไปด้วยพื้นที่มากถึง 6

 

ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยสวนน้ำและสวนสนุก พร้อมเครื่องเล่นมากกว่า 20 ชนิด พร้อมทั้งโรงแรมระดับ 5-7 ดาว ศูนย์การค้าระดับใหญ่  โรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน  โรงละครสุดอลังการ ด้วยเงินลงทุนมหาศาลถึง 15,000 ล้านหยวน หรือ ประมาณกว่า 85,000 ล้านบาท โดยกลุ่มนักลงทุนชาวจีน Wanda Group ซึ่งเป็นกลุ่มลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน

 

กำหนดการเดินทาง  วันที่    

วันแรก สนามบินเชียงราย – เชียงแสน - เขตปกครองพิเศษ (จีนเช่าลาว 99 ปี) - เชียงของ

กำหนดการเดินทาง

......... น.  พร้อมกันที่จุดหมาย ณ...สนามบิน จ.เชียงราย  รับคณะขึ้นรถตู้ปรับ พร้อมสัมภาระกระเป๋า และออกเดินทางสู่ อ.เชียงแสน ณ.ท่าเรือพิเศษห้าเชียง

07.45 น.  หลังอาหารนำท่านเดินทางบริเวณท่าเรือบั๊ก ผ่านการตรวจสอบเอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของแล้วนั่งเรือข้ามฟากแม่น้ำโขงสู่ด่านห้วยทราย สปป.ลาว ประมาณ 5 นาที นำท่านขึ้นรถปรับอากาศลาว ตามเส้นทาง R3a ซึ่งเป็นถนนที่รัฐบาลจีนพยายามผลักดันให้เป็นเส้นทาง Logistics ในการลำเลียงสินค้าจีนสู่ประเทศไทย ลาว พม่า เวียดนาม โดยทางรัฐบาลลาวได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ปัจจุบันได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เปิดใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2551 ที่ผ่านมา ผ่านเมืองสำคัญคือ เมืองเวียงภูคา สภาพเส้นทางในช่วงนี้ เป็นทางราบสลับกับขึ้นเขาเป็นบางช่วง ชมทิวทัศน์สองข้างทาง ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของป่าอันอุดมสมบูรณ์ เขียวขจี ลัดเลาะไปตามไหล่เขาและวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านของชาวลาว ซึ่งย้อนอดีตของเมืองไทยเมื่อหลายสิบปีก่อน

12.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยง ร้านเฮือนลาว ณ เมืองหลวงน้ำทา แล้วเดินทางสู่สามแยกนาเตยแล้วไปยังด่านชายแดนลาวที่บ้านบ่อเต็น ซึ่งเป็นเขตเช่าที่รัฐบาลจีนทำสัญญาเช่าต่อรัฐบาล สปป.ลาว ในระยะยาว ให้นักลงทุนชาวจีนได้มาเปิดกิจการค้าชายแดนระหว่างจีน-ลาว รวมทั้งคาสิโนให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และชายแดนจีนที่บ้านบ่อหาน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของลาว / จีน แล้วออกเดินทางต่อไปยังเมืองหล้าโดยรถบัสปรับอากาศจากประเทศจีน

18.00 น. เดินทางถึงเมืองเชียงรุ้ง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของสิบสองปันนา เป็นเมืองที่สวยงามแห่งหนึ่ง มีสมญานามว่า “เมืองนกยูง” รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจากนั้นพาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระ พักผ่อนตามอัธยาศัย

 วันที่สองของการเดินทาง เมืองหล้า-เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) – “ชมโชว์พาราณสี”

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร พาท่านชมตลาดเช้าเมืองหล้า พาท่าน  เดินทางถนน R3a สู่ป่าอรัญญา หรือล่องเรือแม่น้ำลา เที่ยวเมืองเทวโลกเมืองยวง เที่ยวถ้ำควายขาวแสง

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชมหมู่บ้านไทลื้อเมืองยาง เดินทางถนน R3a ไปเมืองเชียงรุ้ง ผ่านสะพานแขวนแม่น้ำโขง เข้าสู่ที่พักโรงแรม Good Chang, Huafa หรือเทียบเท่า ที่เมืองเชียงรุ้ง

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังจากทานเสร็จ พาท่านไปชม “โชว์พาราณสี” อันลือชื่องดงาม ณ โรงละครกลางเมืองเชียงรุ้ง โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที กับการแสดงตื่นตาตื่นใจ วัฒนธรรมประเพณีประยุกต์ที่หาชมได้ยาก หลังดูโชว์ พาท่านกลับโรงแรม เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเที่ยวตลาดกลางคืนใกล้โรงแรม

 วันที่สาม ของการเดินทาง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเดินทางสู่ สวนป่าดงดิบ ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด นำท่านชมการแสดงสัตว์แสนรู้มากมาย ท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์ต่างๆ อาทิ เสือ หมี ลิง สุนัข ฯลฯ และการแสดงพื้นเมืองของชาวเขาเผ่าต่างๆ และสาดน้ำกันเพื่อเป็นสิริมงคล ชมหมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี (อีก้อ) เย้า ฯลฯ และการแสดงสาธิตพิธีแต่งงาน ของเผ่าอีก้อเที่ยง

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่วัดหลวงเมืองลื้อ สิบสองปันนา ซึ่งบริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าว จำกัด สิบสองปันนา ยูนาน ได้ทุ่มเงินลงทุนเองถึง 350 ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดนิกายหินยาน หรือเถรวาท และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในแถบนี้ มาตั้งแต่ปี 2548 สืบเนื่องจากตระหนักดีว่า ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท มีประวัติอันยาวนานในสิบสองปันนา พอๆ กับในแถบเอเชียอาคเนย์ เช่น ไทย ลาว กัมพูชา พม่า

ค่ำ   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นสู่โรงแรมที่พัก เชิญตามอัธยาศัย

วันที่สี่ของการเดินทาง

06.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

               หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับไปยังด่านบ่อหาน เพื่อกลับสู่ลาวที่ด่านบ่อเต็น

10.00 น.   เดินทางถึงด่านบ่อหาน นำท่านผ่านด่านเข้าสู่ด่านบ่อเต็น ประเทศลาว และแวะดูบรรยากาศบ่อนกาสิโน

12.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านเฮือนลาว เมืองหลวงน้ำทา และออกเดินทางกลับสู่เมืองห้วยทราย โดยรถปรับอากาศลาว

17.00 น.    เดินทางถึงเมืองห้วยทราย นำท่านผ่านพิธีการศุลกากร แล้วนำท่านนั่งเรือข้ามโขงสู่ฝั่งไทย

18.00 น.     รับประทานอาหารเย็นที่ร้าน “น้ำโขงริเวอร์ไซด์” เดินทางกลับจุดรับส่ง

00.00 น.     ถึงจุดนัดหมายโดยสวัสดิภาพ

ราคานี้รวม - ค่ารถรับส่งไปกลับ ฝาง-เชียงของ

-                    ค่ายานพาหนะรับ – ส่ง และท่องเที่ยวตลอดรายการ

-                    ค่าชมสถานที่ตามที่ระบุ “โชว์เมืองพาราณสี”

-                    โรงแรมที่พักห้องละ 2-3 ท่าน (พักเดี่ยวเพิ่ม 360 หยวน เงินไทยประมาณ 2,000 บาท)

-                    อาหารทุกมื้อตามรายการ

-                    มัคคุเทศก์ ลาว-จีน

-                    ค่าผ่านแดน สปป.ลาว และค่าวีซ่าจีน

-                    ค่าเรือโดยสาร และสัมภาระข้ามไทย-สปป.ลาว

-                    ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 200,000 บาท

ราคานี้ไม่รวม - ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น / ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น

-                    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าอาหารตามสั่ง นอกเหนือจากรายการ ค่าโทรศัพท์

-                    ค่าเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์

-                    สิ่งของน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

-                    ค่า  VAT

เอกสารที่ต้องใช้ - หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

-                    รูปถ่ายสีที่ใช้ในการยื่นวีซ่าพื้นสีฟ้าหรือสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ไม่สวมแว่นดำ

การชำระเงิน - สำรองที่นั่งก่อนการเดินทาง 20 วัน พร้อมชำระมัดจำ 50% ส่วนที่ค้างชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 5 วัน

-                    ยกเลิกการเดินทาง 3 – 5 วัน ก่อนการเดินทาง หัก 50% ของเงินมัดจำ

-                    ยกเลิกในวันเดินทาง หัก 100% ของราคา

** ราคานี้ยกเว้นช่วงวันตรุษจีน วันสงกรานต์ วันเมย์เดย์ และวันชาติจีน **

 

 

15

23

S 4849757

S 5120160

S 12091437

S 12091438

S 12091440

S 12091442

S 12091477

S 12091472

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 8757

 

 

1464151485908 resized

 

1463793919582 resized

1463796942883 resized

1463796947398 resized

 

 S 21667850

S 21667898

S 21667908

S 21667918

S 21667934

S 21667977

S 21667985

1453278714814

1453278717082

1453278722307

 1463796957873 resized

1463796959632 resized

1463815400946 resized

 1464151451671 resized

1464151453966 resized

1464151464340 resized

1464151478949 resized

1464151449597 resized

1464151442769 resized

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

ข่าวสาร Facebook

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้850
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้716
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2095
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6365
mod_vvisit_counterเดือนนี้11626
mod_vvisit_counterทั้งหมด3474584

มีผู้ใช้งาน: 58 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ไอพี: 35.168.110.128