สบายดี หลวงพระบาง พักผ่อนท่องเที่ยวอย่างช้าๆแบบสโลวไลฟ์ PDF พิมพ์
เขียนโดย VRP   

แพคเกจทัวร์ อำเภอไชยปราการ -อ.ฝาง-อ.เชียงแสน-อ.เชียงของ – ห้วยทราย – หลวงพระบาง

5วัน 4 คืน ไปเรือกลับรถ

สบายดี หลวงพระบาง พักผ่อนท่องเที่ยวอย่างช้าๆแบบสโลวไลฟ์

ดินแดนขุนเขา และมรดกโลกที่ผ่านสมรภูมิสงครามมายาวนาน

เมืองเล็กๆ ที่สืบเชื้อสายบรรพบุรุษเดียวกับชาวไทย ที่มีประชากรประมาณ  6  ล้านคน แต่มีเนื้อที่กว้างใหญ่กว่า 236,800 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติ เหมือนครั้งหนึ่งภาคเหนือบ้านเฮา

ในอดีต “หลวงพระบาง” เคยเป็นเหมืองหลวงเก่าของลาวมาก่อน หรือที่หลายคนรู้จักในนาม “อาณาจักรล้านช้าง” ..... เมืองขององค์การยูเนสโก้ยกให้หลวงพระบาง เป็นเมือง “มรดกโลก” ชื่อเสียงของหลวงพระบางจึงเป็นที่รู้จักของชาวโลก.... ด้วยเมืองสงบ “อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรีจิต” เหมือนก่อนๆ บ้านเรา.... หลวงพระบาง  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำคาน ไหลมาบรรจบรวมกับแม่น้ำโขง ช่องที่คดโค้งสวยงาม.... มองดูรอบๆ ไปทางไหน ดูสดสวย อุดมสมบูรณ์ไปหมด…………….

ก่อนมีชื่อเรียกขาน “หลวงพระบาง” มีชื่อเรียกว่า “เมืองชวา” และเปลี่ยนมาเป็นชื่อ “เมืองเชียงทอง”.... กระทั่ง กษัตริย์ยุคขอบ ได้มอบพระพุทธรูปองค์หนึ่ง ชื่อว่า “พระบาง” เป็นพระพุทธรูปศิลปะสิงหล.... และเจ้าฟ้างุ้ม ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “หลวงพระบาง”.... เมืองที่คนไทยไปแล้วอยากไปอีก.... กับ หลวงพระบาง เมือง “มรดกโลก”………..

กำหนดการเดินทาง

วันแรก อำเภอไชยปราการ –อ.เชียงแสน จ. เชียงราย

13.00 น.     คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมายและพาคณะออกเดินทางผ่านไชยปราการ  -ฝาง-แม่อาย

15.00 น.    นำคณะถึงท่าเรือห้าเชียง อ. เชียงแสน จ. เชียงราย พาคณะข้ามเรือฟากน้ำโขงสู่ สปป.ลาว เพื่อผ่านด่านพิธีการตรวจสอบเอกสาร

15.30 น.     พาคณะเช็คอินเพื่อนำสัมภาระเข้าเก็บไว้ที่โรงแรม

16.00 น.    พาคณะเที่ยวชมและซื้อของฝาก ของที่ระลึกที่เกาะดอนซาว สินค้าแบรนด์เนม สินค้าพื้นเมือง สปป.ลาว

17.00 น     พาคณะพร้อมกันที่เคาร์เตอร์ เพื่อไปรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

18.00 น.   พาคณะเข้าชมบ่อนคาสิโนขนาดใหญ่  ชมตลาดกลางคืน บริเวณรอบบ่อนคาสิโน ตามอัธยาศัย

วันสอง อ.เชียงแสน -อ. เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงน้ำทา-อุดมไซ-หลวงพระบาง

05.00 น.            พาคณะพร้อมเช็คเอ้าวท์เพื่อนำสัมภาระออกจากโรงแรม

05.30 น.            พาคณะเดินทางยังท่าเรือ เพื่อนั่งเรือข้ามฟากมายัง ท่าเรือห้าเชียง อ. เชียงแสน จ.เชียงราย

06.00 น.            พาคณะออกเดินทางจากท่าเรือห้าเชียง อ. เชียงแสน ไปยังอำเภอเชียงของ

07.30 น.            พาคณะผ่านด่านพิธีการตรวจสอบเอกสารขาออก    นำท่านข้ามเรือข้ามฟากน้ำโขงสู่ด้าน

“ห้วยทราย” สปป.ลาว พาลูกทัวร์ไปขึ้นเรือขนาด 50 ที่นั่ง พร้อมรับประทานอาหารเช้าบนเรือ

ล่องเรือไปตามลำน้ำโขง ไกด์ลาวบรรยายสองฟากฝั่งลำน้ำโขง

12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ  บนเรือเครื่องเสียง มี DVD  คาราโอเกะ  และมีกิจกรรมสนุกๆ

17.00 น.               ถึงที่พักเช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก

18.00 น.               รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังจากนั้นพาท่านซื้อของตลาดกลางคืน (Night Market)

พระบาง สินค้าจำพวกผ้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

วันที่สาม   ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านผานม-พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวง-วัดเชียงทอง-วัดวิชุน

 

05.30 น.               พาท่านตักบาตรข้าวเหนียวเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งในตอนเช้าจะมีพระภิกษุออกมาบิณฑบาตจำนวน

นับสองร้อยรูป พาท่านเดินชมตลาดเช้าโบราณหลวงพระบาง

07.00 น.               พาท่านกลับไปยังที่พัก เพื่อรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อ3) จากนั้นนำทุกท่านชม พระราชวัง

หลวงอดีตวังของ เจ้ามหาชีวิตปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์  และ ประดิษฐานของพระบาง ซึ่งเป็นที่มาของ                 ชื่อเมืองหลวงพระบาง ชมวัดเชียงทอง วัดหลวงที่สวยที่สุดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของเมืองหลวง พระบาง และ ชมโรงเมี้ยนโกศ สถานที่ใช้ประกอบพระราชพิธีศพจ้ามหาชีวิตพาท่านชมวัดวิชุนราช นำท่านนมัสการ พระองค์หลวง ซึ่งเป็นพระพุทธ รูปปางมารวิชัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาว และ

ชม พระธาตุหมากโม (แตงโม) พระธาตุที่มีรูปที่ใหญ่ ทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่งชาวหลวงพระบางจึงเรียกชื่อ พระธาตุนี้ว่าพระธาตุหมากโม มาจนถึงปัจจุบัน หลังจากนั้น

บ่าย   รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อ4) พาท่านไปเที่ยวน้ำตกกวางซีที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง   พร้อม

เยี่ยมชมหมู่บ้านทอผ้าลาวลือ เชิญทุกท่านสู่ พระธาตุภูสีนมัสการพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่บนเนินเขา

และชมทัศนีย์ภาพที่สวยงามทั่วเมืองหลวงมาหลวงพระบางแล้วไม่ได้ขึ้นพระธาตุภูสีถือว่ามาไม่ถึง

หลวงพระบาง กลับโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ  ทุกคนพร้อมกันเพื่อร่วมรับประทานอาหาร(มื้อ5) และร่วมพิธีการบายศรีสู่ขวัญตาม ประเพณี พร้อม

ทั้งชมการฟ้อนรำ หลังจากนั้นพาท่านซื้อของตลาดกลางคืน (Night Market)พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี (หลวงพระบาง-อุดมชัย-หลวงน้ำทา)

เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อ6)  ออกจากที่พัก เดินทางจาก หลวงพระบางโดยรถปรับอากาศ

มาถึง อุดมไชย และเมืองหลวงน้ำทา

บ่าย   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ7) ที่ ปากมง (Pak Mong) เดินทางเข้าที่พักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ     รับประทานอาหารเย็น (มื้อ8) พาท่านเที่ยวตลาดกลางคืนที่หลวงน้ำทา(เขตปกครองพิเศษจีนเช่าลาว

อยู่ในหลวงน้ำทา อยู่ห่างจากที่พักประมาณ 40 กิโลเมตร เขตปกครองพิเศษ) ไกด์จะเป็นผู้บรรยาย

พาท่านกลับที่พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า   (หลวงน้ำทา-ห้วยทราย-เชียงของ-เชียงใหม่)

เช้า       รับประทานอาหารเช้า (มื้อ9) แล้วออกเดินทางไปหลวงน้ำทา

บ่าย    รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ10) ออกเดินทางต่อไปที่ ตลาดอินโดจีน

16.00 น.    ถึงด่านห้วยทราย  นำท่านผ่านพิธีการออกจากฝั่งลาว นั่งเรือข้ามฟากน้ำโขงถึงฝั่งไทย อ. เชียงของ

17.00 น.   รับประทานอาหารเย็น (มื้อ11) พาท่านเดินทางจากเชียงของสู่จุดหมายด้วยความปลอดภัย

อัตรานี้รวมด้วย: - ค่าเดินทางไป-กลับ โดยรถตู้ปรับอากาศ หรือรถโค้ด (รวมค่าเรือ)

- ค่ายานพาหนะนำเที่ยว พร้อมมัคคุเทศก์

- ค่าโรงแรมพร้อมอาหารทุกมื้อ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท

สิ่งที่ไม่รวม - ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ

- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีท่องเที่ยว

- ค่าข้าวเหนียวใส่บาตรตอนเช้า (แล้วแต่ศรัทธา)

หมายเหตุ - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนราคา และรายการท่องเที่ยวตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ, การเมือง, การปรับขึ้นของราคาค่าโดยสารคมนาคม

- การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้

(แพ็คเกจ-เหมาจ่าย)

- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศลาว / การนำ

สิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

รวมถึงภัยธรรมชาติ

เอกสารประกอบการเดินทาง :

- หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)

การชำระเงิน :      - ก่อนการเดินทาง 15 วัน

ชำระเงินสดได้ที่ -บ.วีระพันธ์-ซัพพลายเออร์ จำกัด  8/1 หมู่ 4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (ตรงข้ามโลตัสฝาง)

หมายเลขโทรศัพท์  053-453-233 และ 053-382-043

จำนวนวนผู้เดินทาง  30 คนขึ้นไป     ติดต่อสอบราคาได้ที่...สานิตย์  ชัยชนะฉิมพลี 081-960-6463

DSCF0678

DSCF0679

 

DSCF0693

DSCF0694

DSCF0717

DSCF0719

DSCF0724

DSCF0731

DSCF0740

DSCF0796

DSCF0814

DSCF0827

DSCF0828

DSCF0874

alt

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

ข่าวสาร Facebook

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้912
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้716
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2157
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6365
mod_vvisit_counterเดือนนี้11688
mod_vvisit_counterทั้งหมด3474646

มีผู้ใช้งาน: 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ไอพี: 35.168.110.128